• Grad Mostarb
  • “Izgradnja kanalizacionog sistema središnje zone grada Mostara”

“Izgradnja kanalizacionog sistema središnje zone grada Mostara”

Grad Mostar je izradio ovaj Projektni fiche u sklopu svojih napora da osigura €8.0 milion EIB

financiranja za izgradnju Faze 1 kanalizacione mreže u Gradu. Faza 1 sastoji se od dijelova dva

glavna kanalizaciona kolektora na obje strane rijeke Neretve. Ukupan trošak građenja Faze 1 iznosi

€16.691miliona a novih investicija je €12.591 miliona.

Grad Mostar je do sada:

a) Osigurao suglasnosti od Gradskog vijeća za prihvatanje kredita EIB-a u iznosu od €8 M;

b) Pripremio glavne projekte za sve dijelove Faze 1 (ovaj trošak nije uključen u €12.591 M) ;

c) Izgradio 2,77 km kanalizacionog kolektora na desnoj obali;

d) Pristupio realizaciji dijela lijevoobalnog kolektora u dužini od 4,04 km te osigurao sredstva u

iznosu od €1.2 miliona.

e) Potpisao ugovor o građenju u 2012. godini i osigurao sredstva za postrojenje za tretman

otpadnih voda WwTP (period građenja je 3 godine plus 1 godina perioda za prijavljivanje

grešaka).

Nazad