Пројект ЦООПеР

Назив пројекта: Јачање конкурентности маслинарске производње у програмском подручју кроз прекограничну сарадњу

Главни циљ пројекта: Успостава центра за маслинарство с лабораторијем који ће допринијети развоју конкурентности и пословног окружења у програмском подручју

Опис пројекта:

Пројект ЦООПеР има за циљ успоставити прекогранични центар за маслинарство посвећен заједничком истраживању и развоју на пољу маслинарства и производње маслиновог уља. Главне услуге које нуди центар укључују широк спектар лабораторијских и дијагностичких тестова и поступака (нпр. идентификација и лијечење штетника и болести маслина и провођење хемијских анализа маслинова уља), циљани програми обуке и размјена знања између различитих судионика у ланцу вриједности. Развојем прекограничне мреже дионика, партнерство има за циљ потакнути дијалог и акције те одговорити на специфичне потребе сектора маслинарства. Главне циљне скупине су локалне, регионалне и националне власти, високошколске и истраживачке институције, секторске агенције, мала и средња подузећа и организације за подршку пословању.

Кључне активности пројекта:

Израда упитника за мапирање дионика;
Мапирање дионика у сектору маслинарства у Хрватској, Босни и Херцеговини и Црној Гори;
Успостављање прекограничног центра за маслинарство с лабораторијем у Мостару;
Успостављање мреже прекограничне сарадње у подручју маслинарства;
Организирање едукативне радионице;
Организирање тренинга за пријенос знања;
Пилот пројект садње насада маслина;
Очекивани кључни резултати пројекта:

Успостављен прекогранични центар за маслинарство с лабораторијем у Мостару;
Успостављена мрежа прекограничне сарадње у подручју маслинарства;
Успостављена сарадња између дионика, предузећа (повезаним с производњом маслина), установа за подршку пословању и истраживачким институцијама у сврху размјене знања и експерименталне садње нових сорти маслина на прекограничном подручју.
Водећи партнер:

Град Мостар је одговоран за цјелокупно управљање и проведбу пројекта. Осим активности повезаних с улогом водећег партнера, Град Мостар координира успоставу новог центра за маслинарство и олакшава умрежавање дионика маслинарске индустрије. Поред тога, успоставит ће се пилот насад маслина за нове сорте маслина прилагођене локалним увјетима.

Пројектни партнери:

Хрватска господарска комора координира мапирање дионика маслина у Хрватској и доноси завршни извјештај о мапирању. Захваљујући свом секторском искуству, Хрватска господарска комора подржава успостављање прекограничне пословне мреже и координира циљане комуникацијске активности.

Институт за јадранске културе и мелиорацију крша координира активности изградње капацитета и пружа техничку помоћ и стручност потребну за постављање пилот насада маслина у Мостару. Штовише, овај пројектни партнер подржава мапирање дионика маслина у хрватском дијелу пројектног подручја те организира едукативну радионицу и тренинг пријеноса знања.

Привредна комора Федерације Босне и Херцеговине координира мапирање дионика маслина у Босни и Херцеговини и подржава партнерство у идентифицирању алата и метода за несметано функционирање прекограничне пословне мреже. Поред тога, овај пројектни партнер одговоран је за организацију заједничког завршног догађаја у Мостару.

Маслинарско друштво Бока одговорно је за развој и одржавање прекограничне базе података о дионицима у маслинарству. Удружење „Бока“ дефинира заједничку методологију прикупљања података и координира мапирање дионика маслина у Црној Гори. Надаље, овај пројектни партнер одговоран је за организацију округлог стола с представницима владиних структура посвећених размјени знања у сектору маслина.

Трајање пројекта:15.12.2020 – 14.12.2022. (24 мјесеца)

Укупан буџет пројекта: 884.677,75 ЕУР

Износ ЕУ суфинанцирања:751.976,07 ЕУР

Приоритетна ос програма: Приоритетна ос 4 – Јачање конкурентности и развој пословног окружења у програмском подручју

Пројект је суфинансиран средствима ЕФРР и ИПА ИИ фондова Еуропске уније

Више информација о програму Интеррег ИПА програм прекограничне сурадње Хрватска-Босна и Херцеговина-Црна Гора 2014.-2020. можете пронаћи на: : https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/

Иди назад