Obavijest o početku radova

Grad Mostar sukladno potpisanom Ugovoru sa izvođačem radova i Nadzornim organom u okviru projekta WATSAN, planira započeti nastavak izvođenja radova na izgradnji dijela glavnog desnoobalnog kolektora na dionici od Španjolskog trga (KP3-kišni preljev) ulicom Kralja Zvonimira do križanja sa ulicom Kneza Domagoja, zatim ulicom Kneza Domagoja do križanja sa ulicom Stjepana Radića (hotel Mostar) u dužini cca 400 m.

Datum početka radova planiran je za 22.07.2021. godine, a očekivani rok završetka radova je oktobar 2021 godine.

U sklopu ovih radova planirano je polaganje kanalizacijskih cijevi Ø1400 mm, zamjena dotrajalih vodovodnih cijevi, sanacija oborinske odvodnje i prometnice.

Zbog obimnosti radova doći će do izmjene režima prometa na predmetnoj dionici sukladno Rješenju o privremenoj regulaciji prometa

Izvođač radova: HP Investing d.o.o. Mostar

Nadzorni organ: EPTISA (Španija) u konzorciju sa Integra d.o.o. (BiH) i Enova d.o.o. (BiH)

Ukupna vrijednost ugovorenih radova je 860.000,00 KM

Nazad