Predsjedništvo Skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH

Predsjedništvo Skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH (Predsjedništvo Saveza) održalo je u ponedjeljak 29.6.2020. godine svoju Četvrtu online sjednicu.

            Predsjedništvo Saveza je ostalo pri svojoj ranijoj odluci kojom je predložilo Vladi Federacije BiH da donese Odluku o raspodjeli sredstava od tekućih transfera, kojom bi se, sukladno principima humanosti i solidarnosti u trenutnoj situaciji, iznos od 30.000.000 KM tekućih transfera namijenjen općinama i gradovima iz federalnog proračuna/budžeta ravnopravno i jednako rasporedio na svih 80 jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH, tako da svaka općina i grad dobije jednak iznos transfernih sredstava - 375.000 KM. Ovakav jednak način raspodjele transfernih sredstava općinama i gradovima odražavao bi jednakopravan tretman svih jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH.

            Na sjednici je pored ostalog, diskutirana Politika jačanja financijske pozicije općina i gradova u Federaciji BiH i prijedlog Strategije javnog zagovaranja ove politike. Ova Politika predstavlja analitički zasnovanu, argumentiranu i validnu osnovu Saveza za neophodne izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, s ciljem financijskog jačanja pozicije općina i gradova u Federaciji BiH u raspodjeli javnih prihoda, jer postoji nerazmjer između pripadajućih prihoda i objektivnih rashodovnih potreba općina i gradova.

            Politika Saveza kao odgovor na problem nepovoljne financijske pozicije općina i gradova je: (1) povećanje udjela općina i gradova u Federaciji BiH u raspodjeli prihoda od indirektnih poreza sa sadašnjih 8,42% na 9,81%, što bi nadoknadilo iznos umanjenja prihoda nastao temeljem otplate vanjskog duga viših razina vlasti; te (2) povećanje udjela općina i gradova u Federaciji BiH u raspodjeli prihoda od izravnih poreza (poreza na dohodak i poreza na dobit).

            Okosnica Politike jačanja financijske pozicije JLS u Federaciji BiH zapravo je vraćanje javnog novca bliže građanima. Općine i gradovi su razina vlasti najbliža građanima, koja poznaje njihove svakodnevne probleme i zadovoljava njihove osnovne potrebe za javnim uslugama, te daje najopipljivije rezultate. Stoga, slabom financijskom pozicijom općina i gradova u Federaciji BiH ugroženi su kvaliteta života građana i lokalni ekonomski razvoj. 

            Također je usvojena i Strategija javnog zagovaranja jačanja financijske pozicije JLS u Federaciji BiH, u okviru koje su naznačeni i definirani koraci, kojim će Savez u narednom periodu komunicirati i predstavljati ove politike predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti u Federaciji BiH, predstavnicima međunarodne zajednice kao i javnosti.

            Na sjednici je bilo riječi i o problemima izazvanim poplavama u Tuzlanskom kantonu, te će u vezi s tim, Savez uputiti molbu nadležnim organima za pružanje hitne pomoći područjima pogođenim poplavama imajući u vidu da se radi o situaciji koja zahtjeva žurno postupanje.

             Pored navedenog, Predsjedništvo je usvojilo zapisnike sa sjednica skupštinskih povjerenstava Saveza, kao i zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora Saveza.

            Članovi Predsjedništva su na znanje primili različite informacije kao što su informacije o aktivnostima Saveza vezano za Nacrt zakona o građevinskom zemljištu, Nacrtu zakona o dugu, zaduživanju i garancijama Federacije BiH, informacije s održanih kantonalnih sastanaka s jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu, Unsko-sanskom kantonu i zajedničkom sastanku za Hercegovačko-neretvanskog kantona,  Zapadnohercegovačkog i Hercegbosanskog kantona.

Nazad